• منظور از مدارک ناقص، فقط و فقط، «مدارک شناسایی» و «قبض‌های واریزی» اقساط است که به دلیل برگشت چک و ... نقد نشده است. پس (قبض واریز اول برای ثبت‌نام و فرم ثبت‌نام) را شامل نمی‌شود.
فهرست
error: Content is protected !!